Skip to content Skip to footer

เอกสารสำหรับ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ฉบับรูปเล่ม (แบบเต็ม)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เอกสารที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (รูปแบบ QR-Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

คู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000137
โทรศัพท์ : 095-956-5797

ฝ่ายการตลาด (ติดต่อคุณนัฐพงษ์)
Email: gsc_marketing@gsc-service.com
โทรศัพท์: 095-956-5797
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อ HR)

Facebook: gscplc
Line@: gscplc
แผนที่ บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

© สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Cookie policy | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล