Skip to content Skip to footer

เอกสารสำหรับผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เอกสารที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อบังคับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ข้อมูลกรรมการประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลกรรมการประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แบบของรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และเอกสารประกอบการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

เอการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000137
โทรศัพท์ : 095-956-5797

ฝ่ายการตลาด (ติดต่อคุณนัฐพงษ์)
Email: gsc_marketing@gsc-service.com
โทรศัพท์: 095-956-5797
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อ HR)

Facebook: gscplc
Line@: gscplc
แผนที่ บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

© สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Cookie policy | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล